November 10, 2017

Samsoni Pa Kinihun, Kolowo Kolese Pa Samsoni

November 10, 2017

Ki Ijoba Re De

November 10, 2017

Nibo Ni Ogo Sonu Si 2

November 10, 2017

Ni Bo Ni Ogo Sonu Si 1

October 10, 2017

Characteristics of a Failure (In Yoruba Language)

October 10, 2017

BI ONA ENIYAN BA WU OLORUN ( IN YORUBA LANGUAGE)

October 10, 2017

BI EMI BA NSE IRANSE OLORUN 2 (IN YORUBA LANGUAGE)

October 10, 2017

BI EMI BA NSE IRANSE OLORUN 1 ( IN YORUBA LANGUAGE)

October 10, 2017

AYE TI ESU FE BAJE (YORUBA LANGUAGE)

October 9, 2017

Too Big For God To Handle 2